Център за трансфер на технологии към ХТМУ по проект BiOrgaMCT

Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии по процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Център за трансфер на технологии към ХТМУ по проект BiOrgaMCT

Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии по процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Мисия

Трансфер на знания от научните лаборатории на ХТМУ към индустрията и предприемачите

Нашата мисия е да защитаваме интелектуалната собственост на Химикотехнологичния и металургичен университет и да търсим възможно най-добрата пазарната реализация на продуктите и технологиите, създадени в резултат на научноизследователската дейност в ХТМУ.

Основна цел

Подпомагане на технологичния трансфер между търсенето от страна на бизнеса и предлагането от страна на ХТМУ на иновационни продукти и технологии

Трансферът на интелектуалната собственост на университета към пазара се осъществява по различни модели като: предоставяне на лиценз за ползване на дадена технология от трети страни, договори между отделни предприятия и университета, консорциуми между университети в подкрепа на изследванията.

План на дейността на ЦТТ

Основните дейности в рамките на Стратегическата програма на ЦТТ:

Oсъществяване на работни срещи у нас и в чужбина за повишаване на капацитета на ЦТТ

Oрганизация и провеждане на обучения по интелектуална собственост, комерсиализация и др. на преподаватели, докторанти и студенти, участници в изследователските групи

Провеждане на обучения и подготовка на млади учени за участие в акселераторски програми с разработки в университета

Развитие на поне 3 студентски технологични компании по време на периода на проекта и пилотиране на техните постижения, менторска програма и контакти със съответната индустрия

Укрепване сътрудничеството между научно-изследователската общност в ХТМУ и индустрията; трансфер на знания и технологии между тях

Проверка за патентна възможност и предварителна оценка на икономическия потенциал на научните разработки по програмата, включително и процедурите по защита на интелектуална собственост на нова разработка

Kонсултантска и експертна подкрепа при подготовката на пазарни проучвания, подкрепа при осъществяване на развойна дейност, подготовка на заявки за патенти и др.

Oпределяне на степента на технологична готовност и подкрепа за изготвяне на бизнес план, вкл. преговори с потенциални инвеститори в разработената идея.

Scroll to Top

Други цели на Центъра по трансфер на технологии

 1. Оказване на помощ при изработване на патентните описания и оформяне на патентните претенции: Задължителен етап в процеса на осъществяване на трансфер на технологии е патентоването на предлаганото решение или признаването на полезен модел, на който собственик или съсобственик е ХТМУ. Това дава възможност на по-късен етап в процеса на трансфериране на технологията да бъдат генерирани приходи за университета на базата на лицензионни договори или договори за ноу-хау /предоставяне на специфично знание срещу възнаграждение/. Регистрирането на патента или полезния модел задължително трябва да предхожда публикуването на резултатите от изследването.
 2. Проследяване на развитието на набелязани за технологичен трансфер (ТТ) разработки с цел осъществяване на ТТ. Провеждане при необходимост на предпазарни проучвания и изработване на финансово-икономически оценки от сътрудници на ЦТТ за ползата от реализацията на конкретния ТТ при финализиране на конкретната разработка. Документално оформяне на реализирания ТТ.

Научи повече за другите ни дейности

 • Разработване на методики за оценка на нови технологии и технологичен одит
 • Организиране на семинари, конференции и срещи между разработващите технологии и потребителите на технологии
 • Контакти с други центрове за трансфер на технологии в страната
 • Проучване потребностите на пазара чрез провеждане на технологични одити във фирми- потенциални внедрители на научни резултати
 • Провеждане на маркетингови и предпазарни проучвания във връзка с изгодата от трансфер на технологии, разработени в ХТМУ
 • Организиране на обучение, свързано с технологичния трансфер
 • Създаване и поддържане на сайт на ЦТТ, основно насочен към две целеви групи:
  • представители на бизнеса, на които се предлага информация за патентовани или разработващи се иновативни технологии, които биха били полезни за дейността им.
  • студенти, докторанти, млади научни работници, на които се предлага обучение.